Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Slovníček

Biomasa

Biomasa je hmota organického původu (rostlinná či živočišná). Energie biomasy má původ ve slunečním záření a lze ji oproti energii z fosilních paliv (především ropa, uhlí či zemní plyn) obnovovat, proto patří mezi obnovitelné zdroje energie. Pro energetické účely se využívá cíleně pěstovaná rostlinná biomasa (tzv. energetické plodiny) a odpady zemědělské, lesní, popř. potravinářské produkce.

Biomasa cíleně pěstovaná – energetické plodiny

Mezi energetické plodiny (včetně rychlerostoucích dřevin) patří rostliny celulózové, olejnaté a škrobno-cukernaté. Z celulózových rostlin se v tuzemsku využívají dřeviny, obiloviny, travní porosty, popř. konopí či netradiční ozdobnice čínská. Mezi olejnatými rostlinami dominuje řepka olejka, dále pak slunečnice nebo len. Také pěstování brambor, cukrové řepy a kukuřice (škrobeno-cukernaté rostliny) má v ČR dlouhou tradici.

Biomasa odpadní

Jako odpadní biomasu označujeme zbytky rostlinného i živočišného původu z nejrůznějších odvětví a sektorů. Podstatnou část tvoří rostlinný odpad ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny. Dřevní zbytky pocházejí především z lesního hospodářství a průmyslové výroby (papírenství, dřevařství, nábytkářství). Organický odpad z potravinářského průmyslu (odpady z cukrovarů, mlékáren, lihovarů) a živočišné výroby (hnůj, kejda, popř. zbytky krmiv) spolu s komunálním bioodpadem škálu uzavírají.

Energetické využití biomasy

Biomasa může být využita pro výrobu elektřiny, tepla a může sloužit k pohonu vozidel. Energii z biomasy lze získat chemickými, popř. bio-chemickými procesy. Základní technologií je spalování. Doplňují ho další technologie, jako jsou zplyňování, pyrolýza, zkapalňování, esterifikace, fermentace, lisování, kvašení aj.

Spalování biomasy

Při spalování biomasy je základním kritériem výhřevnost paliva. Rozlišujeme paliva tuhá, plynná a kapalná. Dřevo, nejběžnější tuhé biopalivo, má srovnatelnou výhřevnost s hnědým uhlím (cca 15 MJ/kg), ale jak u dřeva, tak i u ostatních rostlin záleží především na vlhkosti. Doporučená vlhkost pro spalování dřeva je cca 20 % (čerstvě vytěžené dřevo cca 60 %). Dnes získávají popularitu dřevěné brikety či pelety (vlhkost do 10 %).

Bioplyn – produkt biomasy

Bioplyn vzniká při rozkladu biomasy v uzavřených nádržích a obsahuje především energeticky cenný methan, a proto se jeho výhřevnost pohybuje cca od 20 do 25 MJ/m3. Bioplyn se nejčastěji používá k výrobě elektřiny a tepla (čističky odpadních vod, bioplynové stanice), ale i jako pohonná látka. Bioplynové stanice v tuzemsku rozšířily řadu ekologických zařízení a jejich počet roste.

Zástupci kapalných biopaliv, jsou především biolíh (bioethanol) a bionafta. Bionafta jako ekologické palivo může být použita v různé míře v dieslových motorech. Ekologickým biopalivem je rovněž bioethanol, který kromě ekologické čistoty vykazuje antidetonační vlastnosti. Bionafta i bioethanol se staly povinnou součástí tradičních paliv (nafty a benzínu). Existují směrnice, které udávají povinný podíl biosložky v rámci EU (pro rok 2010 je to cca 6 % z celkové spotřeby pohonných látek).

Budoucnost biomasy

V Evropské unii je otázka potenciálu biomasy předmětem řady studií. Je zřejmé, že mezi obnovitelnými zdroji energie má zejména ve střední Evropě biomasa nejpříhodnější podmínky. Její další rozvoj podporují jednak legislativní směrnice EU týkající se výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a jednak směrnice, které jsou zaměřeny na zvýšení podílu biopaliv v dopravě (přijaty v letech 2001 a 2003). Pro oblast výroby tepla  se legislativní opatření připravují. Obdobně jako u ostatních obnovitelných zdrojů energie i pro biomasu existují dotace financované EU, státem, městy i soukromými subjekty.

Další informace o biomase

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií